DE KERN VAN ONS PROJECT: KWALITATIEF HOOGSTAAND ONDERWIJS

De kern van ons project is dat wij kwalitatief hoogstaand onderwijs willen verstrekken, waarbij de focus zowel op levenslang leren als op lessen voor het leven ligt. Het ene is immers niet mogelijk zonder het andere.

 

LEVENSLANG LEREN

Onze school biedt volwaardige technische en beroepsopleidingen aan. Kenmerkend hiervoor is dat het accent zowel op het aanleren van competenties eigen aan de technische of beroepsvorming als op een degelijke algemene vorming ligt. Wij hechten daarom niet alleen belang aan de technische en de praktijkvakken. Wij willen echter ook de algemene ontwikkeling van de leerlingen verbreden door de nodige aandacht aan de algemene vakken en diverse culturele activiteiten aan te bieden.

Een volwaardige opleiding betekent ook dat jongeren tot levenslang leren worden aangezet en biedt hun de nodige stapstenen om later succesvol verder te studeren of een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. Hierbij zijn attitudes zoals inzet, werklust, gedrevenheid, flexibiliteit, discipline, orde, netheid en stiptheid onontbeerlijk.

  • Gelijke kansen voor iedereen

In de geest van het opvoedingsproject van de Zusters van het Geloof hebben wij speciale aandacht voor jongeren die ‘anders’ begaafd zijn, die gekwetst zijn of minder sociale kansen hebben. Wij ijveren ervoor een veilig schoolklimaat te creëren waarin elke jongere naar eigen vermogen zijn talenten kan ontplooien. Voor leerlingen met een leerachterstand of een leerstoornis voorzien wij - in samenwerking met externen - een aangepaste leerbegeleiding.

  • Een competent team

Een belangrijke voorwaarde om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden, is een competent onderwijsteam. We kiezen daarom voor leerkrachten die zich blijven bekwamen en door hun vak bezield zijn. Leerkrachten die kunnen omgaan met een klassengroep en een hart hebben voor alle leerlingen en die flexibel inspelen op de noden van de leerlingen. Dat team is niet compleet zonder de ondersteuning van de opvoeders.

 

LESSEN VOOR HET LEVEN

De tweede focus van ons kwalitatief onderwijs is jongeren lessen voor het leven mee te geven. We willen jongeren opvoeden in een gelovige levenshouding, hen sterken in hun relationele bekwaamheid en hen vrij en verantwoord leren handelen.

  • Een gelovige levenshouding

Met het evangelie en de figuur van Jezus Christus als inspiratiebron leggen we het accent op waarden zoals hartelijkheid, dienstbaarheid, belangeloosheid, solidariteit, eerlijkheid, vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid en respect. Dit komt tot uiting in de manier waarop we dag in dag uit met elkaar omgaan en de manier waarop wij mensen op school ontvangen.

  • Relationele bekwaamheid

Wij willen jongeren opvoeden tot sociale mensen. Een mens leeft immers niet alleen voor zichzelf, maar met, door en voor de anderen. Daarom wijzen we jongeren hoe ze de weg kunnen vinden in de verschillende menselijke relaties en leren we hen communiceren in een open sfeer van wederzijds respect.

  • Vrij en verantwoord handelen

Jongeren opvoeden tot verantwoordelijke volwassenen is wat wij beogen. Wij willen mensen vormen die zelf het heft in handen nemen en zich niet achter anderen verschuilen. Mensen die hun doel willen bereiken en daarvoor getuigen van een groot doorzettingsvermogen.

Jongeren zijn niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor elkaar en voor de wereld waarin zij leven. Vandaar het belang om te leren meewerken aan een meer humane samenleving, het natuur- en milieubewustzijn te stimuleren en aandacht te leren hebben voor duurzame ontwikkeling.

 

SLOTBEDENKING

Onze missie is jongeren volgens de christelijke waarden te vormen tot competente, sociale, verantwoordelijke volwassenen die durven ingaan op de uitdagingen van deze steeds veranderende, multiculturele maatschappij. Deze missie kan pas slagen als alle participanten, d.w.z. leerlingen, ouders en onderwijzend personeel dezelfde visie delen en willen meewerken aan het welslagen van dit project.

Ieder personeelslid van het SJI onderschrijft de intentie om het opvoedingsproject na te streven en voor te leven. Dit veronderstelt een klimaat van waardering en interesse voor elkaar en voor elkaars werk, een klimaat van openheid, dialoog, samenwerking en vertrouwen.